• Hem
  • /
  • Allmänna villkor

Allmänna villkor

§ 1 Allmänt
§ 1.1 Dessa villkor gäller mellan dig som kund och oss på Webbkonsulterna och reglerar dina och våra rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.
§ 1.2 När vi i dessa villkor använder:

a) du, dig, din, ditt eller dina avser vi dig, vår kund, myndig fysisk person eller juridisk person.
b) vi, oss, vår, vårt eller våra avser vi Webbkonsulterna i Jämtland AB (556630-0371), verksamt under namnet Webbkonsulterna.
c) avtalet avser vi alla delar av avtalet enligt § 1.3.

§ 1.3 Avtalet består av följande delar:

a) orderbekräftelse på din beställning,
b) aktuell produktbeskrivning och prislista för tjänsten,
c) kundspecifikt tilläggsavtal om särskilda villkor avtalats med dig,
d) personuppgiftsbiträdesavtal,
e) tjänstespecifika villkor för respektive tjänst,
f) allmänna villkor (denna text).

Om det finns motstridigheter mellan ovanstående villkor gäller (a) i första hand, (b) i andra hand o.s.v.
§ 1.4 Du ansvarar för att avtalet följs och får inte utan särskilt skriftligt tillstånd från oss överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till någon annan.

§ 2 Beställning och avtalstid
§ 2.1 Avtalet är bindande för dig från det att du har beställt tjänsten. Avtalet är bindande för oss när vi aktiverat din tjänst.
§ 2.2 Om du omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att frånträda avtalet genom att skriftligt meddela oss detta inom 14 dagar eller alltid 7 arbetsdagar från det att avtalet ingåtts. Om du ger oss ditt samtycke till att påbörja avtalad tjänst under ångerfristen upphör ångerrätten.
§ 2.3 Om inget annat avtalats löper avtalet för den period som du beställt och förlängs genom att du betalar för ny period.

§ 3 Tjänsten
§ 3.1 Vi erbjuder flera olika tjänster. Vilken tjänst som du beställt framgår av den orderbekräftelse som du får av oss. Tjänstens närmare innehåll framgår av den beskrivning av tjänsten som finns på vår webbplats. Till våra tjänster finns särskilda tjänstespecifika villkor som kompletterar våra allmänna villkor.
§ 3.2 Om tjänsten råkar ut för omfattande driftstörning som beror på oss har du rätt till ett prisavdrag på nästkommande faktura som motsvarar störningens varaktighet. Detta prisavdrag grundar sig på den senast betalade avgiften och kan inte överstiga denna. Om du vill ha prisavdrag ska du meddela oss om detta inom 30 dagar. Som driftstörning räknas inte störningar som beror på planerade underhållsarbeten.

§ 4 Avgifter och betalning
§ 4.1 Vi tar normalt betalt i förskott enligt den prislista som gäller vid var tid. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
§ 4.2 Om du anser att vi felaktigt tagit betalt av dig så ska du genast meddela oss detta. Om detta inte sker inom 30 dagar förlorar du din rätt att göra en sådan invändning.
§ 4.3 Fakturor skickas normalt via e-post. Vid val av pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift.
§ 4.4 Betalning ska göras med antingen Bankgiro, VISA, MasterCard eller av oss anvisad metod och vara oss tillhanda senast på fakturans förfallodag. Vi har rätt att ta ut påminnelseavgift.
§ 4.5 Om vi har startat eller utfört en tjänst för dig innan full betalning kommit in eller om du har bindningstid kvar på din tjänst så är du betalningsskyldig och vi har rätt att inkassera din betalning om den inte inkommit i tid. Vid inkassering har vi rätt att ta ut påminnelseavgift, inkassoavgift och dröjsmålsränta enligt lag.

§ 5 Ditt ansvar
§ 5.1 Du ansvarar för att vi alltid har fungerande och korrekta kontaktuppgifter (inklusive e-postadress) till dig. Vid förändrade ägarförhållanden ska en överlåtelse göras direkt, se § 6.1.
§ 5.2 Du ansvarar för att lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa. Misstänker du att någon obehörig fått kännedom om detta måste du omedelbart meddela oss.
§ 5.3 Du ansvarar för att tjänsten används på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med svensk lagstiftning, allmänna etiska regler och god sed. Användandet får inte skapa olägenheter för oss eller någon annan och inte heller göra intrång i någons upphovsrätt eller annan immateriell rätt. Vi har rätt att fritt kontrollera detta och att vid behov vidta lämpliga åtgärder.
§ 5.4 Du ansvarar för att tjänsten inte använder mer resurser än vad som ingår. I vissa fall har vi inte angett någon specifik gräns. I samtliga fall är tjänsten avsedd för eget bruk och vad vi anser är normal användning och normala användningsmönster. Används tjänsten utöver det har vi rätt att debitera dig extra enligt gällande prislista, även retroaktivt, och vid behov begränsa eller stänga av tjänsten.
§ 5.5 Du får inte sälja vidare eller på motsvarande sätt kommersialisera tjänsten. (För detta finns istället ett speciellt återförsäljarprogram.)

§ 6 Överlåtelse
§ 6.1 Du får bara överlåta tjänsten till någon annan om du har vår tillåtelse. Ansökan ska göras med vår överlåtelseblankett och vara underskriven av både dig och den blivande innehavaren. Överlåtelsen träder i kraft från det datum som vi skriftligt godkänt överlåtelsen.

§ 7 Avstängning och uppsägning
§ 7.1 Dina tjänster (enstaka eller samtliga) kan omedelbart stängas av:

a) om du bryter mot avtalet (I detta fall kan du också bli ersättningsskyldig för skada eller förlust),
b) om du inte betalar dina avgifter i tid eller är på obestånd,
c) om domstol eller annan myndighet begär det (med laglig rätt).

§ 7.2 Om inget annat avtalats har du rätt att säga upp avtalet:

a) under pågående avtalsperiod genom att meddela oss,
b) vid avtalsperiodens slut genom att inte betala för ny period,
c) enligt vad som anges i § 2.2 och § 9.3.

§ 7.3 Uppsägning enligt § 7.2a) och § 7.2c) ska ske skriftligt. Du kan behöva identifiera dig med giltig legitimation eller användarnamn och lösenord. Uppsägningen är att anse mottagen och behandlad först när vi skriftligt bekräftat detta.
§ 7.4 Vid uppsägning av avtal med bindningstid ska samtliga kostnader för hela den bundna perioden regleras.
§ 7.5 Vi har rätt att säga upp avtalet:

a) med 30 dagars uppsägningstid,
b) vid slutet av varje avtalsperiod,
c) omedelbart i de fall som anges i § 7.1.

§ 7.6 När avtalet upphört, avslutas avtalets tjänster. Har du obetalda skulder till oss så måste du omedelbart betala dessa. Vi gör ingen återbetalning av eventuell kvarvarande period förutom i de fall som regleras i § 7.2c) och § 7.5a).

§ 8 Ansvarsbegränsning och force majeure
§ 8.1 Vi ansvarar endast för skador som orsakats genom grov vårdslöshet av oss. Vår skyldighet är begränsad till direkta förluster för ett sammanlagt värde motsvarande den senast betalade avgiften för tjänsten. Vi ansvarar inte för indirekt skada som exempelvis förlorad vinst, hinder att utföra förpliktelser mot tredje man eller nytta av tjänsten.
§ 8.2 Vi ska hållas befriade från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av avtalet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som vi inte rimligen kunnat råda över eller förutse såsom exempelvis myndighetsingripande, krig, oroligheter, inskränkningar i energitillförsel, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, obehörig påverkan, systemhaveri, brand, översvämning, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer.
§ 8.3 Om du anser dig ha rätt till skadestånd måste du skriftligt framföra ditt krav till oss senast 30 dagar efter det att du upptäckt eller borde ha upptäckt skadan.
§ 8.4 Ovanstående bestämmelser om ansvarsbegränsning och force majeure gäller även sedan avtalet upphört.

§ 9 Övrigt
§ 9.1 Vi värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med gällande dataskyddsregler. Hur vi behandlar personuppgifter finns beskrivet i vår Integritetspolicy.
§ 9.2 Ett meddelande till dig skickas normalt till din senast uppgivna kontaktuppgift och anses mottaget direkt om det sker via e-post och inom 3 dagar om det sker via reguljär post. Ett meddelande till oss anses mottaget först när vi skickat en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit detta.
§ 9.3 Vi kan behöva göra förändringar i avtalet och i tjänsten. Om förändringen är till betydande nackdel för dig har du rätt att säga upp avtalet inom 30 dagar från det att ändringen träder i kraft. Om du inte har gjort detta i tid så godtar du förändringen. Senaste versionen av detta avtal finns på vår webbsida.
§ 9.4 Vi får överlåta hela eller delar av avtalets rättigheter och skyldigheter till tredje part utan ditt samtycke.
§ 9.5 Om du och vi inte kommer överens om hur avtalet ska tolkas eller tillämpas så ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

Logo Webbkonsulterna AB
Nästa generations webbhotell specialbyggt för WordPress! Hantera dina webbplatser snabbt och enkelt utan att behöva tänka på allt det tekniska!
Copyright © 1996 - 2024 Webbkonsulterna AB. Alla rättigheter är reserverade.
 
Alla priser är exklusive moms.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram